Tập huấn về Phúc lợi động vật trong chăn nuôi tại Thái Bình

Chương trình tập huấn về Phúc lợi động vật trong chăn nuôi tại Thái Bình ngày 23/11 và 29/11/2023

Ngày 23/11/2023

Ngày 29/11/2023